item(s)
Subtotaal :

Er bevinden zich momenteel geen items in uw winkelwagen.

Items toevoegen

Algemene voorwaarden

 • Elke verkoop en elke offerte gebeurt aan de hierna vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn geacht gekend en aanvaard te zijn door de koper ook indien tegenstrijdig met zijn algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden.
 • Onze offertes zijn vrijblijvend.
 • Bestellingen zijn slechts definitief aangenomen na een schriftelijke bevestiging v/d aanvaarding, ondertekend door een gevolmachtigde.
 • Onze leveringstermijnen zijn nooit bindend. Ze worden verstrekt als aanduiding. Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen wijzen we elke schade of
  schadevergoeding die uit het niet naleven ervan kan ontstaan, af. Elk geval van overmacht zoals burger- of buitenlandse oorlogen, stakingen, lock-out, onlusten, epidemieën, transportonderbrekingen, schaarste van goederen of materiaal, defecten aan werktuigen of machines, gebrek aan drijfkracht, kortom elke oorzaak die gehele of gedeeltelijke werkloosheid van onze  leveranciers teweegbrengt, zonder zich daarom te beperken tot de hierboven vermelde gevallen, geven ons het recht de uitvoering van een contract geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren.
 • De aanvaarding van onze koopwaren gebeurt rechtens bij vertrek uit onze magazijnen. Elk goed dat defect of niet conform is aan de bestelling zal vervangen worden.
  Onze verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot eenvoudige omruiling, zonder andere vergoeding van welke aard dan ook. We aanvaarden geen enkele klacht voor koopwaren die reeds een bewerking ondergaan hebben.
  Alle klachten over leveringen dienen per aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen te worden ingediend, zoniet zijn ze niet ontvankelijk.
 • Zelfs indien franco verkocht of geleverd, gebeurt de verzending van de goederen op risico van de bestemmeling. In geen geval zijn we verantwoordelijk voor schade of tekorten bij aankomst vastgesteld.
  Alvorens de vervoerder te ontlasten dient de bestemmeling elk gebrek te laten vaststellen.
 • De klant aanvaardt de levering van de goederen op camion voor de werf of voor de woonplaats. Tenzij anders vermeld, geschieden alle leveringen ”af magazijn”.
 • Bestelling dienen steeds vooraf betaald te worden, op de zetel van onze Maatschappij. De geleverde goederen blijven de volledige eigendom van de firma Legerstock Van de Walle NV tot volledige betaling.
 • Alle teksten, foto's en prijsmeldingen zijn onder voorbehoud van drukfouten.
 • De klant heeft het recht zijn produkt binnen de 14 dagen na aankoop te retourneren. Dit enkel op eigen kosten en indien het produkt ongebruikt is en de verpakking onbeschadigt.